Начало     Карта на сайта     Контакти     En
Обща информация

- ОСНОВНА ДЕЙНОСТ
Метрополитенът е собственост на Столична община и обслужва железопътните линии за бърз превоз – метро в град София. Основното му предназначение е осигуряване на бърз и безопасен превоз на пътниците.

- СТАТУТ И ОРГАНИЗАЦИЯ
Строителството на метрото се извършва на базата на Технико-икономически доклад, приет с Решение на Министерски съвет и над 10 други Решения и Постановления на Министерския съвет и на Народното събрание на Република България, а така също на редица решения на отделни министерства и на Столичния общински съвет. За реализирането на обекта със специално решение на Министерския съвет е създадена фирма „Метрополитен” ЕАД за инвеститорска дейност по проектиране и строителство на метрото и експлоатация на изградените участъци за извършване на превоза на пътници.
Дружеството се управлява от Съвет на директорите и Изпълнителен директор, избран от състава на Съвета на директорите.

ИСТОРИЯ И ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА СОФИЙСКОТО МЕТРО
Столицата на Република България гр. София е един от древните градове в Европа с хилядолетна история. През втората половина на миналия век, когато населението му достига 500 хил. жители започва застрояване в периферните части на града. През последните десетилетия се изграждат големи жилищни комплекси, значително отдалечени от центъра, някой от които с население над 100 хил. души. В резултат на това населението на столицата достига 1,4 млн. жители.
Вследствие на горното и на значителната миграция на населението през последните 15 - 20 години, заедно с временно пребиваващите в града, по неофициални данни, живеещите в столицата надхвърлят 1,6 млн. жители.
Поради изчерпаната пропускателна способност на уличната мрежа и нарасналата интензивност на движението ежедневие за града са големите задръствания по основните транспортни направления, водещи до изключително ниски скорости на придвижване в пиковите часове, които с масовия градски транспорт са едва около 10 км в час.
 

 
Общ изглед от историческия център на СофияНародно събрание на Република България

Общ изглед от историческия център на София

Общ изглед от НДК/Национален дворец на културата/

Трафик в София в час „пик” в  района на НДК
 

Вследствие нарасналото население на града всеки ден от периферията на града към центъра и обратно се образуват големи пътнически потоци, достигащи от 15 до 30 хил. пътника в час в едно направление. Необходимостта от ефективен обществен транспорт по направление на най-големите пътнически потоци, транспортните и екологични проблеми на града са наложили по тези направления да започне изграждането на метро в гр. София. Съгласно приетия от Министерския съвет на РБългария Технико-икономически доклад за метрото и одобрения със закон Общ устройствен план на столицата Генералната схема за развитие на линиите му трябва да бъде с три диаметъра с разклонения в периферията, с обща дължина 62 км, 63 метростанции, с възможност за нарастване до 80 км. В крайния етап на реализация то ще превозва над 1,1 млн. пътника дневно.

 

Първият диаметър „ж. к. Обеля - ж. к. Люлин - Център - ж. к. Младост - ж. к. Дружба - Летище" ще има дължина 29 км и 27 станции.
Вторият диаметър „кв. Лозенец - Център - кв. Илиянци" ще има дължина 17 км и 17 станции. Третият диаметър „кв. Овча купел - Център - ж. к. В. Левски" ще има дължина 16 км и 19 метростанции, като с перспективните разклонения на линиите, тези дължини ще нарастнат допълнително, Диаметрите се пресичат в триъгълник в централната градска част, като по този начин с една смяна на линиите може да се достигне до всяка част от трасето на метрото.
Основните технически показатели на метрото, съгласно Технико-икономическия доклад, са: средно разстояние между станциите - 1000 м, максимална скорост на движение 80 км/ч, максимална превозна способност 50 хил. пътници в час в едно направление, минимално допустим интервал между съставите 90 сек., междурелсие 1435 мм, захранване на подвижния състав с прав ток с номинално напрежение 825 волта чрез контактна релса за Линия 1 и Линия 2 и пантограф за Линия 3.


Табл. 1. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА МЕТРОТО В СОФИЯ И НА ГЕНЕРАЛНАТА СХЕМА ЗА РАЗВИТИЕ НА НЕГОВИТЕ ЛИНИИ, СЪГЛАСНО ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ДОКЛАД СА:

 
БРОЙ ЛИНИИ (ДИАМЕТРИ)
- 3 бр. /с отклонения на някои от линиите в периферията на града/
ОБЩА ДЪЛЖИНА НА ЛИНИИТЕ
- 62 км с 63 метростанции, в т. ч.:
- ЛИНИЯ 1 /Люлин - Младост/
- 29 км с 27 станции
- ЛИНИЯ 2 / Надежда - Лозенец/
- 17 км с 17 станции
- ЛИНИЯ 3 /Леко метро:
 кв. Овча Купел – ЦГЧ - кв. Левски/
- 16 км с 19 станции
СРЕДНО РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ СТАНЦИИТЕ
- 1000 м.
ПРЕВОЗНА СПОСОБНОСТ
- 50 хил. пътника/час
МАКСИМАЛНА СКОРОСТ НА ДВИЖЕНИЕ
- 80 км/ч
МЕЖДУРЕЛСИЕ
- 1435 мм
ЗАХРАНВАНЕ – С ПРАВ ТОК ЧРЕЗ КОНТАКТНА РЕЛСА (ЛИНИЯ 1 И 2) И ПАНТОГРАФ (ЛИНИЯ 3)
- 825 V
МИНИМАЛЕН ИНТЕРВАЛ НА ДВИЖЕНИЕ
- 90 сек.
БРОЙ ПРЕВОЗВАНИ ПЪТНИЦИ НА ДЕН, СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА МРЕЖАТА
- 1.2 млн. пътн. в ден
ДЯЛ В СИСТЕМАТА НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ, СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА МРЕЖАТА ОТ ЛИНИИ
- 68 % /с отклоненията/
СРЕДНО РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ СТАНЦИИТЕ
- 1000 м.

 

 

Строителството на метрото е започнало от най-натоварения първи метродиаметър, където се формират най-големите пътнически потоци в града с прогнозни максимални стойности във върхов час до 38 хил. пътника.

На 28.01.1998 г. е въведен в експлоатация първия участък от първия диаметър на метрото с 5 метростанции и дължина 6,5 км от бул. "Сливница" през ж. к. "Люлин" до бул. "К. Величков". На 17.09.1999 г. е въведена в експлоатация метростанция "Опълченска", а на 31.10.2000 г. метростанция "Сердика" на пл. "Св. Неделя", като общата дължина на трасето на първия метрорадиус е 8,1 км със 7 метростанции. На 20 април 2003 г. действащия участък се свърза с ж. к. „Обеля" с нов участък от 1,8 км. По този начин общата дължина на първия метрорадиус от ж. к. „Обеля” през ж. к. „Люлин” до пл. „Св. Неделя” достига 10 км с 8 метростанции, а превозените пътници нарастват до 80 хил. пътника на ден.
Проектирането и строителството на първия метрорадиус е изпълнено изцяло от български фирми. Оборудването на основните системи за управление и функциониране в по-голямата си част е от водещи световни фирми като Сименс, Ериксон, Елин, Алкател, Отис, Капш и др. С вносна елементна база от български фирми е изпълнено диспечерското управление на метрото, като софтуерното обезпечаване е изпълнено от български фирми.

За периода 2005 – 2009 г. на етапи е построена основната част от източния радиус на първия метродиаметър от пл. Св. Неделя до ж. к. Младост 1 с дължина 8 км и 6 метростанции. На 8.05.2009 г. е въведен в експлоатация участъка „жк. Младост 1 – Стадион Васил Левски”. Централната част от това трасе с дължина 2,0 км и 1 метростанция (СУ Св. Климент Охридски) е въведена в експлоатация през септември 2009 г.
През 2008 г., на база схемата за развитие на линиите на метрото от ОУП, е разработена Краткосрочна програма за развитие на метрото до 2015 г. За реализацията на тази програма от 2009 г. поетапно започва изграждането на втория метродиаметър, като основната част от него е включена в ОП „Транспорт” за финансиране от Европейския фонд за регионално развитие с местно съфинансиране. През 2009 – 2010 г. започват следващите два участъка от разширението на метрото, финансирани от Кохезионния фонд на Европейския съюз и местно съфинансиране чрез заем от Европейската инвестиционна банка.

Вследствие реализацията на Краткосрочната програма, от 31.08.2012 г. метрото има завършени основните части от две линии по най-натоварените направления на града, с обща дължина 31 км и 27 метростанции и дял в системата на градския транспорт над 25 %. В работни дни то превозва до 300 хил. пътника/дневно. До средата на 2015 г. се предвижда да се реализира отклонение в източната част на Линия 1 за обслужване на жилищните райони ж.к. Младост, ж.к. Дружба и Летището. През август 2014 г. запона разширение на Линия 2 в южна посока с участък с дължина 1,3 км и 1 метростанция. През есента на 2015 г. е предвидено започване на изграждането на централния участък на Линия 3 с дължина 7 км и 7 метростанции. 
Архитектурните решения на метростанциите в градовете, където има метрополитени се налагат като основни елементи на урбанизираната градска среда. Те представляват най-характерните и запомнящи се части на метрото и обикновено отразяват времето, в което се строи съответния участък или характерни особености на района, през който преминава трасето. Макар оформлението на станциите да представлява едва около 2,5 – 3 % от стойността на обекта, именно те оказват естетическо въздействие върху пътниците, създават уют и оформят образа на метрото. Поради тази причина оформянето на метростанциите е извършено по оригинални индивидуални проекти на съвременни архитектурни решения.

След проведен ресертификационен одит през ноември 2013 г. TUV Rheinland InterCert Kft. удостоверява със сертификат Регистрационен номер TRBA 100 0690, че  “Метрополитен”ЕАД е внедрило и прилага Система за управление на качеството с област на приложение експлоатация на Метрополитена на гр.София и инвеститорска дейност (организиране проучването, проектирането, изграждането и инвеститорски контрол на новите метроучастъци) отговаряща на изискванията на БДС EN ISO 9001:2008. Срокът на валидност на този сертификат е от 30.11.2013 до 29.11.2016г.

 

 

"Метрополитен" ЕАД 2016 | Всички права запазени
By: xdm