Начало     Карта на сайта     Контакти     En
Обща информация

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

1. „Метрополитен“ ЕАД зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това,  „Метрополитен“ ЕАД  предприема необходимите мерки, за да осигури конфиденциалността на личните данни, спазване на приложимите принципи за тяхното обработване, както и да обезпечи прилагането на подходящи мерки за сигурността на личните данни съгласно принципа за пропорционалност и в зависимост от достиженията на технологичния прогрес.

2. „Метрополитен“ ЕАД е установен на територията на Република България администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Общ регламент относно защитата на данните”) и на изискванията на националното законодателство в Република България в областта на защитата на личните данни. „Метрополитен“ ЕАД е търговско дружество, учредено и съществуващо в съответствие със законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Можете да се свържете с „Метрополитен“ ЕАД на следните контакти:

Адрес:

гр. София 1000, район Възраждане, ул. „Княз Борис“ I  № 121

Телефон:

029212001

Факс:

(+359) 2 987 2244 

Уеб сайт:

www.metropolitan.bg

Електронна поща:

metro@metropolitan.bg

3. „Метрополитен“ ЕАД е назначило Длъжностно лице по защита на данни, с което можете да се свържете по всякакви въпроси, свързани с обработването на Ваши лични данни, на следните контакти:

Адрес:

 гр. София 1000, район Възраждане, ул. „Антим“ I  № 35

Телефон:

029212153

Електронна поща:

r.georgieva@metropolitan.bg

4. „Метрополитен“ ЕАД обработва лични данни за следните лица:

Освен данни за своите служители, „Метрополитен“ ЕАД може да обработва Ваши лични данни в случай, че сте контрагенти/ представляващи контрагенти на „Метрополитен“ ЕАД, включително изпълнители по договори за обществени поръчки; представляващи участници/кандидати в процедури по Закона за обществените поръчки ("ЗОП"); жалбоподатели, подали искане / молба / жалба / сигнал до „Метрополитен“ ЕАД

 

5 . „Метрополитен“ ЕАД обработва долупосочените данни съобразно долуизложените цели, основания и срок на обработване:

5 .1. В случай че сте контрагенти на „Метрополитен“ ЕАД, респективно представляващи контрагенти, „Метрополитен“ ЕАД обработва Ваши данни в следния смисъл:

·   Данни: имена; ЕГН или личен номер на чужденец; адрес; телефон; електронната поща; данни на Ваш пълномощник; номер на банкова сметка; данни, необходими на „Метрополитен“ ЕАД в качеството на секторен възложител по ЗОП като свидетелство за съдимост и данни по Закона за мерките срещу изпиране на пари и други при необходимост;

·   Цел: изпълнение на договорното правоотношение (сключване, изпълнение, изменение, прекратяване на сключения договор); защита на законните интереси на страните по сключения договор; водене на кореспонденция; съблюдаване законовите изисквания към „Метрополитен“ ЕАД като възложител по ЗОП;

·   Основание: изпълнение на сключен договор;

·   Срок: В общия случай, за срока на договора плюс 5 или 3 години в зависимост от приложимата погасителна давност съобразно чл. 110 или чл. 111 от ЗЗД, както и до окончателното уреждане на финансовите взаимоотношения между страните и съобразно чл. 122, ал. 1 от ЗОП за договори за възлагане на обществени поръчки.

5 .2. В случай че сте кандидати / участници в процедури по възлагане на обществена поръчка, „Метрополитен“ ЕАД обработва Ваши данни в следния смисъл:

·   Данни: имена; ЕГН или личен номер на чужденец; данни за документ за самоличност; дата на раждане; адрес; телефон; електронна поща; образование/ експертиза;

·   Цел: изпълнение на законодателството в областта на възлагане на обществени поръчки; повеждане на процедура за избор на изпълнител и сключване на договор за обществена поръчка по смисъла на ЗОП чрез придържане към утвърдени формуляри, в това число към Единният европейски документ за обществени поръчки;

·   Основание: изпълнение на законово задължение;

·   Срок: съобразно чл. 122, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 121 от ЗОП.

5 .3. В случай че сте подали искане / молба / жалба / сигнал до „Метрополитен“ ЕАД последното може да обработва Ваши лични данни в следния смисъл:

·   Данни: имена; ЕГН или личен номер на чужденец; данни за документ за самоличност; адрес; електронна поща; подпис и други, предоставени по усмотрение на субекта на данни;

·   Цел: защита на законните интереси на „Метрополитен“ ЕАД и водене на кореспонденция, като „Метрополитен“ ЕАД не предоставя административни услуги;

·   Основание: легитимните интереси на „Метрополитен“ ЕАД, като субектът на данни по своя инициатива се е обърнал към „Метрополитен“ ЕАД и е предоставил свои лични данни;

·   Срок: 1 година, считано от приключване на кореспонденцията с жалбоподателя по повод на искането/ молбата/ жалбата, регистрирано/а в деловодната система на „Метрополитен“ ЕАД.

5 .4. Като посетители на този сайт, „Метрополитен“ ЕАД обработва Ваши лични данни в следния смисъл:

·   Данни: лог файлове, съдържащи вашият IP адрес; браузерът, който използвате (Mozilla Firefox, IE, Google Chrome и други); операционната система (Windows, Linux, IOS); времето и страниците, които сте посетили на сайтовете на „Метрополитен“ ЕАД;

·   Цел: следене за неправомерни действия при посещаване на интернет страницата на www.metropolitan.bg и осигуряване на безпроблемна и непрекъсната работа на сайта;

·   Основание: защита на легитимните интереси на „Метрополитен“ ЕАД;

·   Срок: до 10 дни от създаването им.

6. Получатели на данните

„Метрополитен“ ЕАД не предоставя данните Ви на трети лица, освен когато това е необходимо за изпълнение на законово задължение или за изпълнение на сключен договор, както и на компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от „Метрополитен“ ЕАД предоставянето на информация, включително съдържаща лични данни.

7. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от „Метрополитен“ ЕАД

·   Право на информираност съобразно Параграф 58, 60-62 от Преамбюла и член 12-14 от Общия регламент относно защитата на данните;

·   Право на достъп съобразно Параграф 63 от Преамбюла и член 12 и 15 от Общия регламент относно защитата на данните;

·   Право на прехвърляне на личните данни на друг администратор съобразно Параграф 68 от Преамбюла и член 12 и 20 от Общия регламент относно защитата на данните;

·   Право на коригиране съобразно член 5, 12, 16 и 19 от Общия регламент относно защитата на данните;

·   Право на изтриване ("правото да бъдете забравени") съобразно Параграф 65 и 66 от Преамбюла и член 6, 9, 12 и 17 от Общия регламент относно защитата на данните;

·   Право на ограничаване на обработването съобразно Параграф 67 от Преамбюла и член 18 и 19 от Общия регламент относно защитата на данните;

·   Право на възражение срещу обработването съобразно Параграф 69 и 70 от Преамбюла и член 12 и 21 от Общия регламент относно защитата на данните.

·   Право на жалба срещу обработването като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 Интернет страницаwww.cpdp.bg ; Електронна поща: kzld@cpdp.bg; Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

 

За целите на горното, на страницата www.metropolitan.bg можете да откриете и използвате информация за упражняване на права на субекти на данни.

 

 

- ОСНОВНА ДЕЙНОСТ
Метрополитенът е собственост на Столична община и обслужва железопътните линии за бърз превоз – метро в град София. Основното му предназначение е осигуряване на бърз и безопасен превоз на пътниците.

- СТАТУТ И ОРГАНИЗАЦИЯ
Строителството на метрото се извършва на базата на Технико-икономически доклад, приет с Решение на Министерски съвет и над 10 други Решения и Постановления на Министерския съвет и на Народното събрание на Република България, а така също на редица решения на отделни министерства и на Столичния общински съвет. За реализирането на обекта със специално решение на Министерския съвет е създадена фирма „Метрополитен” ЕАД за инвеститорска дейност по проектиране и строителство на метрото и експлоатация на изградените участъци за извършване на превоза на пътници.
Дружеството се управлява от Съвет на директорите и Изпълнителен директор, избран от състава на Съвета на директорите.

ИСТОРИЯ И ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА СОФИЙСКОТО МЕТРО
Столицата на Република България гр. София е един от древните градове в Европа с хилядолетна история. През втората половина на миналия век, когато населението му достига 500 хил. жители започва застрояване в периферните части на града. През последните десетилетия се изграждат големи жилищни комплекси, значително отдалечени от центъра, някой от които с население над 100 хил. души. В резултат на това населението на столицата достига 1,4 млн. жители.
Вследствие на горното и на значителната миграция на населението през последните 15 - 20 години, заедно с временно пребиваващите в града, по неофициални данни, живеещите в столицата надхвърлят 1,6 млн. жители.
Поради изчерпаната пропускателна способност на уличната мрежа и нарасналата интензивност на движението ежедневие за града са големите задръствания по основните транспортни направления, водещи до изключително ниски скорости на придвижване в пиковите часове, които с масовия градски транспорт са едва около 10 км в час.
 

 
Общ изглед от историческия център на СофияНародно събрание на Република България

Общ изглед от историческия център на София

Общ изглед от НДК/Национален дворец на културата/

Трафик в София в час „пик” в  района на НДК
 

Вследствие нарасналото население на града всеки ден от периферията на града към центъра и обратно се образуват големи пътнически потоци, достигащи от 15 до 30 хил. пътника в час в едно направление. Необходимостта от ефективен обществен транспорт по направление на най-големите пътнически потоци, транспортните и екологични проблеми на града са наложили по тези направления да започне изграждането на метро в гр. София. Съгласно приетия от Министерския съвет на РБългария Технико-икономически доклад за метрото и одобрения със закон Общ устройствен план на столицата Генералната схема за развитие на линиите му трябва да бъде с три диаметъра с разклонения в периферията, с обща дължина 62 км, 63 метростанции, с възможност за нарастване до 80 км. В крайния етап на реализация то ще превозва над 1,1 млн. пътника дневно.

 

Първият диаметър „ж. к. Обеля - ж. к. Люлин - Център - ж. к. Младост - ж. к. Дружба - Летище" ще има дължина 29 км и 27 станции.
Вторият диаметър „кв. Лозенец - Център - кв. Илиянци" ще има дължина 17 км и 17 станции. Третият диаметър „кв. Овча купел - Център - ж. к. В. Левски" ще има дължина 16 км и 19 метростанции, като с перспективните разклонения на линиите, тези дължини ще нарастнат допълнително, Диаметрите се пресичат в триъгълник в централната градска част, като по този начин с една смяна на линиите може да се достигне до всяка част от трасето на метрото.
Основните технически показатели на метрото, съгласно Технико-икономическия доклад, са: средно разстояние между станциите - 1000 м, максимална скорост на движение 80 км/ч, максимална превозна способност 50 хил. пътници в час в едно направление, минимално допустим интервал между съставите 90 сек., междурелсие 1435 мм, захранване на подвижния състав с прав ток с номинално напрежение 825 волта чрез контактна релса за Линия 1 и Линия 2 и пантограф за Линия 3.


Табл. 1. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА МЕТРОТО В СОФИЯ И НА ГЕНЕРАЛНАТА СХЕМА ЗА РАЗВИТИЕ НА НЕГОВИТЕ ЛИНИИ, СЪГЛАСНО ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ДОКЛАД СА:

 
БРОЙ ЛИНИИ (ДИАМЕТРИ)
- 3 бр. /с отклонения на някои от линиите в периферията на града/
ОБЩА ДЪЛЖИНА НА ЛИНИИТЕ
- 62 км с 63 метростанции, в т. ч.:
- ЛИНИЯ 1 /Люлин - Младост/
- 29 км с 27 станции
- ЛИНИЯ 2 / Надежда - Лозенец/
- 17 км с 17 станции
- ЛИНИЯ 3 /Леко метро:
 кв. Овча Купел – ЦГЧ - кв. Левски/
- 16 км с 19 станции
СРЕДНО РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ СТАНЦИИТЕ
- 1000 м.
ПРЕВОЗНА СПОСОБНОСТ
- 50 хил. пътника/час
МАКСИМАЛНА СКОРОСТ НА ДВИЖЕНИЕ
- 80 км/ч
МЕЖДУРЕЛСИЕ
- 1435 мм
ЗАХРАНВАНЕ – С ПРАВ ТОК ЧРЕЗ КОНТАКТНА РЕЛСА (ЛИНИЯ 1 И 2) И ПАНТОГРАФ (ЛИНИЯ 3)
- 825 V
МИНИМАЛЕН ИНТЕРВАЛ НА ДВИЖЕНИЕ
- 90 сек.
БРОЙ ПРЕВОЗВАНИ ПЪТНИЦИ НА ДЕН, СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА МРЕЖАТА
- 1.2 млн. пътн. в ден
ДЯЛ В СИСТЕМАТА НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ, СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА МРЕЖАТА ОТ ЛИНИИ
- 68 % /с отклоненията/
СРЕДНО РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ СТАНЦИИТЕ
- 1000 м.

 

 

Строителството на метрото е започнало от най-натоварения първи метродиаметър, където се формират най-големите пътнически потоци в града с прогнозни максимални стойности във върхов час до 38 хил. пътника.

На 28.01.1998 г. е въведен в експлоатация първия участък от първия диаметър на метрото с 5 метростанции и дължина 6,5 км от бул. "Сливница" през ж. к. "Люлин" до бул. "К. Величков". На 17.09.1999 г. е въведена в експлоатация метростанция "Опълченска", а на 31.10.2000 г. метростанция "Сердика" на пл. "Св. Неделя", като общата дължина на трасето на първия метрорадиус е 8,1 км със 7 метростанции. На 20 април 2003 г. действащия участък се свърза с ж. к. „Обеля" с нов участък от 1,8 км. По този начин общата дължина на първия метрорадиус от ж. к. „Обеля” през ж. к. „Люлин” до пл. „Св. Неделя” достига 10 км с 8 метростанции, а превозените пътници нарастват до 80 хил. пътника на ден.
Проектирането и строителството на първия метрорадиус е изпълнено изцяло от български фирми. Оборудването на основните системи за управление и функциониране в по-голямата си част е от водещи световни фирми като Сименс, Ериксон, Елин, Алкател, Отис, Капш и др. С вносна елементна база от български фирми е изпълнено диспечерското управление на метрото, като софтуерното обезпечаване е изпълнено от български фирми.

За периода 2005 – 2009 г. на етапи е построена основната част от източния радиус на първия метродиаметър от пл. Св. Неделя до ж. к. Младост 1 с дължина 8 км и 6 метростанции. На 8.05.2009 г. е въведен в експлоатация участъка „жк. Младост 1 – Стадион Васил Левски”. Централната част от това трасе с дължина 2,0 км и 1 метростанция (СУ Св. Климент Охридски) е въведена в експлоатация през септември 2009 г.
През 2008 г., на база схемата за развитие на линиите на метрото от ОУП, е разработена Краткосрочна програма за развитие на метрото до 2015 г. За реализацията на тази програма от 2009 г. поетапно започва изграждането на втория метродиаметър, като основната част от него е включена в ОП „Транспорт” за финансиране от Европейския фонд за регионално развитие с местно съфинансиране. През 2009 – 2010 г. започват следващите два участъка от разширението на метрото, финансирани от Кохезионния фонд на Европейския съюз и местно съфинансиране чрез заем от Европейската инвестиционна банка.

Вследствие реализацията на Краткосрочната програма, от 31.08.2012 г. метрото има завършени основните части от две линии по най-натоварените направления на града, с обща дължина 31 км и 27 метростанции и дял в системата на градския транспорт над 25 %. В работни дни то превозва до 300 хил. пътника/дневно. До средата на 2015 г. се предвижда да се реализира отклонение в източната част на Линия 1 за обслужване на жилищните райони ж.к. Младост, ж.к. Дружба и Летището. През август 2014 г. запона разширение на Линия 2 в южна посока с участък с дължина 1,3 км и 1 метростанция. През есента на 2015 г. е предвидено започване на изграждането на централния участък на Линия 3 с дължина 7 км и 7 метростанции. 
Архитектурните решения на метростанциите в градовете, където има метрополитени се налагат като основни елементи на урбанизираната градска среда. Те представляват най-характерните и запомнящи се части на метрото и обикновено отразяват времето, в което се строи съответния участък или характерни особености на района, през който преминава трасето. Макар оформлението на станциите да представлява едва около 2,5 – 3 % от стойността на обекта, именно те оказват естетическо въздействие върху пътниците, създават уют и оформят образа на метрото. Поради тази причина оформянето на метростанциите е извършено по оригинални индивидуални проекти на съвременни архитектурни решения.

След проведен ресертификационен одит през ноември 2013 г. TUV Rheinland InterCert Kft. удостоверява със сертификат Регистрационен номер TRBA 100 0690, че  “Метрополитен”ЕАД е внедрило и прилага Система за управление на качеството с област на приложение експлоатация на Метрополитена на гр.София и инвеститорска дейност (организиране проучването, проектирането, изграждането и инвеститорски контрол на новите метроучастъци) отговаряща на изискванията на БДС EN ISO 9001:2008. Срокът на валидност на този сертификат е от 30.11.2013 до 29.11.2016г.

 

 

"Метрополитен" ЕАД 2016 | Всички права запазени
By: xdm